((شرح وظایف بخش های اصلی فرهنگ سرا ))

 

شرح وظایف بخش های اصلی پردیس فرهنگ و هنر

مجموعه از هفت بخش اصلی تشکیل شده است که هر بخش فعالیت های مخصوص به خود را دارا خواهد بود.

 • 1- بخش اداری
 • 2- بخش نمایشی
 • 3- بخش آموزشی
 • 4- بخش پژوهشی
 • 5- بخش خدمات رفاهی
 • 6- بخش خدمات پشتیبانی

جدول 1-3 بخش های اصلی فرهنگسرا

ردیف

عنوان بخش

1

بخش اداری

2

بخش نمایشی

3

بخش آموزشی

4

بخش پژوهشی

5

بخش خدمات رفاهی

6

بخش خدمات پشتیبانی

7

بخش تجاری

 

 • 1- بخش اداری

مهم ترین فعالیت های این بخش مدیریت مجموعه ، هماهنگی بین بخش های مختلف مجموعه فراهم کردن کمبودها و نیازهای مجموعه و حل مشکلات آن می باشد .

 • 2- بخش نمایشی

این بخش شامل نمایشگاه و گالری موقت ، گالری جهت نمایش آثار هنر جویان ، فضای نمایش نیمه باز ، آمفی تئاتر و آمفی تئاتر روباز می باشد.

 • 3- بخش آموزشی

این بخش در قالب کارگاه های عملی و کلاس های تئوری و آتلیه ها می باشد.

 • 4- بخش پژوهشی

در این بخش به امور تحقیق و پژوهش پراخته می شود که از قسمتهای مهمی همچون کتابخانه ، سمعی بصری و مرکز اینترنت تشکیل شده است.

 • 5- بخش خدمات رفاهی

این بخش شامل رستوران ، نماز خانه ، چاپخانه ( کافی شاپ ) ، مهد کودک و فضای باز کودکان و ... باغ هنرمندان می شود.

 • 6- بخش خدمات پشتیبانی

این بخش شامل تأسیسات ،انبارها ، پارکینگ ها ،انتظامات ، کمکهای اولیه ، اطقاء حریق و ...

 • 7- بخش تجاری

شامل فروشگاه های فرهنگی ، هنری از جمله : کتاب فروشی انتشارات ، لوازم التحریر ، لوازم هنری ،صنایع دستی و بومی ، آلات موسیقی و بخشی با عنوان بانک هنر که وظیفه جمع آوری آثار هنرمندان شهر و نمایش و فروش آنها را بر عهدا دارد تا از پراکندگی آثار و بازارچه های هنری جلوگیری کند .

3-1-1 بخش اداری

این بخش شامل حوزه ریاست ، معاونت اداری - مالی معاونت آموزشی ، معاونت پژوهشی ، حوزه امور عمومی و حوزه معاونت نمایشی می باشد .

3-1-1-1 حوزه ریاست

وظایف و فعالیت های حوزه ریاست عبارتند از :

 • - برنامه ریزی و تعیین سیاست گذاری های کلی در قالب اهداف مرکز ( آموزش و جذب مخاطبان ، محققان و ...)
 • - هماهنگی بین معاونت ها و مدیرت های مجموعه
 • - برنامه ریزی برای ایجاد هماهنگی با مراکز آموزشی و ارگان های دیگر جهت آموزش و پژوهش
 • - تصویب طر ح ها و برنامه های ارائه شده از سوی معاونت ها و نظارت بر انجام آنها

در راستای تحقق موارد فوق الذکر این حوزه علاوه بر معاونت های چهار گانه شامل قسمت های زیر نیز می باشد :

 • 1- دفتر ریاست
 • 2- اتاق منشی و اتاق انتظار
 • 3- روابط عمومی
 • 4- اتاق کنفرانس و جلسات

3-1-1-2 حوزه معاونت اداری - مالی

وظایف و فعالیت های حوزه معاونت اداری - مالی عبارتند از :

 • - تهیه و مدارک احتیاجات
 • - نگهداری و حراست از اموال
 • - بررسی بودجه اقتصادی
 • - ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحد های مربوطه

این جدول مقررات شامل قسمت های زیر می باشد :

                 جدول 3-1-1 جدول معاونت اداری - مالی

ردیف

عنوان

1

مدیریت مالی

2

حسابداری

3

مدیریت خدمات

4

دفتر معاونت اداری - مالی

5

اتاق منشی

6

مدیریت اداری

 

3-1-1-3 حوزه معاونت آموزشی

وظیفه و فعالیت های حوزه آموزشی عبارتند از :

 • - اداره بخش آموزشی
 • - تهیه آیین نامه های آموزشی
 • - تهیه و تدوین های برنامه های آموزشی
 • - برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
 • - مبادلات فرهنگی و همکاری آموزشی با سایر مراکز و مؤسسات

آموزشی - پژوهشی این حوزه معاونت شامل قسمت های زیر می باشد :

                 جدول 3-1-1-3 حوزه معاونت آموزشی

ردیف

عنوان

1

دفتر معاونت آموزشی

2

اتاق منشی

3

اتاق جلسات

4

مدیریت خدمات آموزشی

5

مدیریت هماهنگی و برنامه های آموزشی

 

3-1-1-4 حوزه معاونت پژوهشی

وظایف و فعالیت های حوزه معاونت پژوهشی عبارتند از :

 • - تدوین برنامه های پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آن
 • - برگزاری و حضور در سمینار ها و کنفرانس های تخصصی
 • - نظارت بر واحد های اجرا کننده برنامه های پژوهشی این حوزه معاونت شامل قسمت های زیر می باشد :

جدول 3-1-1-4 : حوزه معاونت پژوهشی

ردیف

عنوان

1

دفتر معاونت پژوهشی

2

مدیریت خدمات پژوهشی

3

مدیریت هماهنگی و برنامه ریزی امور پژوهشی

 

3-1-1-5 حوزه معاونت نمایشی

وظایف و فعالیت های حوزه معاونت نمایشی عبارتند از :

 • - اداره بخش نمایشی ( گالری ها )
 • - نظارت بر واحد های اجرا کننده برنامه نمایشی

این حوزه نمایشی شامل قسمت های زیر می باشد :

                 جول 3-1-1-5 : حوزه معاونت نمایشی

ردیف

عنوان

1

دفتر معاونت نمایشی

2

مدیریت هماهنگی و برنامه ریزی امور نمایشی

 

3-1-1-6 حوزه عمومی اداری

وظایف و فعالیت های این حوزه عبارتند از :

 • - هماهنگی بین قسمت های مجموعه

این حوزه از قسمت های زیر تشکیل شده است :

ردیف

عنوان

1

اتاق کارگزینی

2

دبیر خانه

3

بایگانی

4

اتاق تکثیرات

5

آبدار خانه

6

نماز خانه

7

اتاق استراحت موقت کارمندان

8

دفتر قبول برنامه ریزی

9

سرویس های بهداشتی

10

کار پردازی

 

3-1-2 بخش نمایشی

این بخش شامل دو حوزه می باشد که عبارتند از :

 • 1- حوزه گالری و نمایشگاه
 • 2- حوزه سالن های نمایش ( آمفی تئاتر )

3-1-2-1 حوزه گالری ها و نمایشگا ه ها

گالری و نمایشگاه می بایستی دارای شرایط زیر باشند :

 • - از لحاظ حفاظت در برابر خرابی ، دزدی ، آتش سوزی ، رطوبت ، خشکی ، نور خورشید و تدابیر لازم اندیشیده شده باشد .
 • - آثار تحت نور مناسب باشد .

این حوزه شامل قسمت های زیر می باشد :

                 جدول 3-1-2-1 : حوزه گالری و نمایشگاه

ردیف

عنوان

1

گالری و نمایشگاه موقت

2

گالری و نمایشگاه آثار هنر جویان مجموعه

3

گالری و نمایشگاه در فضای نیمه باز

 

1و2 گالری و نمایشگاه موقت و آثار هنر جویان مجموعه

مشخصات :

 • - قابلیت انعطاف پذیری برای پذیرش مبلمان های مختلف در به نمایش گذاشتن آثار مختلف هنری
 • - در طراحی می بایست دارای سیر کلاسیون روان باشد .

جدول 1 : گالری و نمایشگاه موقت و آثار هنر جویان مجموعه

ردیف

عنوان

1

گالری ها

2

مدیریت گالری ها

3

اتاق کنترل

4

اطلاعات

5

انبار موقت وسایل

6

انبار دائمی وسایل

7

آرشیو

8

تحویل امانات

9

عرضه کتاب و بروشور

 

 • 3- گالری و نمایشگاه در فضای باز

از آنجا که اجرای بعضی از فعالیت ها در هوای آزاد در فصل تابستان می تواند در جذب مخاطب مؤثر باشد لذا طراحی این قسمت در فضای نیمه باز مد نظر است .

          جدول 2 : گالری و نمایشگاه در فضای نیمه باز

ردیف

عنوان

1

محوطه نمایش ( فضای نیمه باز )

2

تحویل امانات

3

اتاق کنترل

4

اطلاعات

5

انبار موقت وسایل

6

انبار دائمی وسایل

7

عرضه کتاب و بروشور

 

*قابل ذکر است که بخش نمایش روباز می تواند به صورت مستقل در سایت طراحی گردد .

 

3-1-2-2 حوزه سالن های نمایشی

         جدول 3-1-2-2 : حوزه سالن های نمایش

ردیف

عنوان

1

آمفی تئاتر

2

آمفی تئاتر روباز

                

این قسمت از بخش های زیر تشکیل شده است :

 • - پذیرش ( ورودی ، اطلاعات و گیشه ، سرویس بهداشتی ، تریا و بوفه)
 • - سالن اصلی
 • - صحنه ( صحنه اصلی و یا باله های صحنه ، انباری صحنه ، اتاق گریم اتاق تمرین ، اتاق تعویض لباس ، کارگاه دکور ، انباری ، آرشیو لباس)
 • - اتاق پروژکسیون ( اتاق کنترل ، مدیریت مجموعه )

جدول 1 : آمفی تئاتر

ردیف

عنوان

4

اتاق کنترل

1

سالن اصلی

5

اطلاعات و گیشه

2

صحنه

6

انباری

3

اتاق پروژه کسیون

7

کارگاه دکور

8

اتاق تمرین

12

سالن انتظار

9

اتاق تعویض لباس

13

سرویس

10

مدیریت سالن

14

تریا و بوفه

11

اتاق گریم

15

آرشیو لباس

 

3-1-3 بخش آموزشی

این بخش شامل کلاس های تئوری و عملی می باشد که کلاس های عملی به صورت آتلیه ای و کارگاهی تشکیل شده و مهمترین فعالیت کارگاه ها آشنایی افراد با وسایل و ابزار ، آموزش صنایع دستی و ... می باشد .

جدول 3-1-3 : فضاهای بخش آموزشی

ردیف

عنوان

1

کلاس های آموزش تئوری

2

آتلیه ها و کارگاه ها

3

قسمت عمومی آموزش

4

دفتر ریاست آموزش

5

اتاق منشی و انتظار

6

اتاق اساتید

7

سرویس بهداشتی

8

دفتر گروه تحقیق

9

آبدارخانه

10

انبار

11

اتاق تکثیر

12

اتاق جلسات

 

3-1-3-1 فضاهای آموزشی تئوری

 • - آموزش های دینی ( روخوانی قرآن ، قرائت ، ترتیل ، نهج البلاغه ، احکام و ... )
 • - آموزش مبانی نظری هنری
 • - آموزش نظری تاریخ هنر
 • - آموزش نظری ( فرش ، سفال ، صنایع چوب ، عکاسی ، نمایش و ... )

3-1-3-2 فضا های آموزش عملی ( آتلیه ها و کارگاه ها )

 • - طراحی
 • - نقاشی
 • - تذهیب
 • - مینیاتور
 • - خوشنویسی
 • - موسیقی
 • - سفال
 • - صنایع چوب
 • - قالی بافی
 • - نمایش
 • - عکاسی
 • - خبر نگاری
 • - زبان
 • - کامپیوتر
 • - خیاطی

3-1-3-2-1 آتلیه و طراحی ، نقاشی ، تذهیب ، مینیاتور

این آتلیه ها می بایست فضایی مناسب جهت طراحی ، نقاشی ، تذهیب و مینیاتور را فراهم سازند و شامل فضاهایی جهت نصب بوم ، محل نگهداری ، سه پایه و .... بوده و چیدمان نیم کت ها می بایست حتی المکان به صورت دایره به مرکز کارگاه باشد .

3-1-3-2-2 کارگاه فرش

این کارگاه می بایست دارای فضاهای زیر باشد :

                 جدول 1 : کارگاه فرش

ردیف

عنوان

1

ریسندگی و چله کشی  

2

رنگ رزی

3

بافت  

4

طراحی  

5

رفق و مرمت  

6

انبار ها

 جدول 3-1-3-2-3 : کارگاه سفال

ردیف

عنوان

1

آماده سازی و نگهداری گل

2

چرخ دستی و چرخ کوزه گری

3

قالب گیری

4

رنگ و لعاب

5

کوره ( خشک کردن و کوره )

6

انبار ها

 جدول 2-4-14 : کارگاه سفال

3-1-3-2-4 کارگاه صنایع چوب

این کارگاه شامل فضاهای زیر می باشد :

 • - محل نگهداری چوب و الوار
 • - اتاق شامل میز کار ، قفسه ابزار کار ، محل تعویض لباس ، انبار

3-1-4 بخش پژوهشی

این بخش مکمل بخش مکمل بخش آموزشی می باشد که درآن امکان تفکر و تحقیق دربازه گذشته ، آداب و رسوم و فرهنگ گذشتگان فراهم می شود. اکثر استفاده کنندگان این بخش را محققین پژوهشگران و دانشجویان تشکیل می دهند .

این بخش شامل قسمتهای زیر می باشد :

جدول 3-1-4 : بخش پژوهشی

ردیف

عنوان

1

کتابخانه تخصصی

2

سمعی بصری

3

کامپیوتر و اینترنت

 

3-1-4-1 کتابخانه تخصصی

فضای متشکله کتابخانه عبارتند از :

جدول 1 : کتابخانه تخصصی

ردیف

عنوان

1

مخزن باز و بسته

2

سالن مطالعه

3

مسئول کتابخانه

4

محل پذیرش و دریافت کتابخانه

5

اتاق کنترل

6

بخش مجلات

7

اتاق اینترنت

8

سرویس

9

تحویل امانات

10

اتاق تکثیر

 

3-1-5 بخش خدمات رفاهی

این بخش شامل حوزه های زیر است :

 • - رستوران
 • - نماز خانه
 • - مهد کودک و فضای باز کودکان
 • - چاپخانه ( کافی شاپ )
 • - باغ هنرمندان

3-1-5-1 رستوران

رستوران پذیرای کارمندان، مهمانان و هنر جویان می باشد .

جدول 1-1-5-1 : رستوران

ردیف

عنوان

1

سالن غذا خوری

2

آشپزخانه

3

آماده سازی وپخت

4

محل شستن ظروف

5

انبار مواد غذایی دائمی

6

سردخانه

7

ان

/ 1 نظر / 657 بازدید
مائده

واقعا ممنون بابت مطالب مفیدتون خیلی کمکم کرد