زندگی نامه لوئی کان

لوئی کان یک ماه قبل از مرگش در تهران
بود تا به همراه کنزو تانگه بر روی یک پروژه عظیم بیندیشند(توسعه شهرسازی محله
عباس آباد تهران).او به ایران آمده بود که محیط را حس کند و احتیاجات را قبل از
آنکه دست به طرحی بزند،درک کند.

لوئی کان در میان صحبتهایش گفته بود
که دلش می خواهد ادعا کند که در رگهایش مقداری خون ایرانی جریان دارد، خونی که از
طرف نسل مادرش که همجوار ایران در روسیه زندگی کرده است به او رسیده است.

/ 0 نظر / 36 بازدید