معماری و زندگی

مقالات عمران و معماری

 
((مجموعه فرهنگی تفریحی ))
نویسنده : علی .. - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٦
 

برنامه ریزی فیزیکی

برای مجموعه فرهنگی تفریحی 4 حوزه فعالیت در نظر گرفته شده است :

-1 حوزه فرهنگی

-2 حوزه آموزشی

-3 حوزه کتابخانه

-4 حوزه تفریحی

-5 حوزه خدماتی  اداری

-6 پارکینگ

که زیر فضاهای هرکدام عبارت است از:

-1 حوزهفرهنگی

-1-1 سالنآمفیتئاترشامل( 379 مترمربع )

 ورودی 20 متر مربع

 سرویس 6 مترمربع

- اداری 20 متر مربع

 خرید بلیط 4 متر مربع

- آمفی تئاتر به ظرفیت 196 نفر 227 متر مربع

- سن 41 متر مربع

- پشت صحنه 26 متر مربع

- انبار 15 متر مربع

- تاسیسات 20 متر مربع

-2-1 سالنکنفرانسشامل( 84 مترمربع )

 ورودی 20 متر مربع

 سالن به ظرفیت 100 نفر 60 مترمربع

 سرویس 4 مترمربع

3-1 نمایشگاهآثار (گالری) شامل( 353 مترمربع )

- ورودی 200 متر مربع

- سالن گالری 100 متر مربع

- اداری 12 متر مربع

- انبار 12 متر مربع

- سرویس 4 متر مربع

 گارگاه مرمت و نگهداری 16 متر مربع

- آبدارخانه 9 متر مربع

-2 حوزهآموزشی

497 مترمربع ) / 1-2 آموزشهایزبانشامل( 5

- ورودی 12 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 12 متر مربع

 سرویس 6 متر مربع

 آبدارخانه 6 متر مربع

 انتشارات 9 متر مربع

3 متر مربع ×  کلاس 32 نفره 44

3 متر مربع ×  کلاس 35 نفره 45

 واحد سمعی بصری 35 نفره 45 متر مربع

47 متر مربع /  لابراتوار 15 نفره 5

 لابراتوار 35 نفره 68 متر مربع

 اتاق اساتید 16 متر مربع

285 مترمربع ) / 2-2 آموزشهایکامپیوترشامل( 5

- ورودی 12 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 12 متر مربع

 سرویس 4 متر مربع

 آبدارخانه 9 متر مربع

3 متر مربع ×  کلاس 12 نفره 42

3 متر مربع ×32/  کلاس 9 نفره 5

 اتاق اساتید 16 متر مربع

3-2 آموزشهایهنرهایتجسمی(نقاشیسفالگری،موسیقیو . . . ) شامل( 208 مترمربع )

- ورودی 20 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 15 متر مربع

 سرویس 4 متر مربع

 آبدارخانه 9 متر مربع

4 متر مربع ×  آتلیه 12 نفره 45

 اتاق اساتید 16 متر مربع

4-2 آموزشهایهنریکودکانشامل( 205 مترمربع )

- ورودی 20 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 12 متر مربع

4 متر مربع ×  کلاس 35

 انتشارات 9 متر مربع

 اتاق اساتید 15 متر مربع

* توضیح : ورودی و انتشارات و واحد ثبت نام با توجه به نوع طراحی می تواند بطور مستقل و یا سیستم متمرکز برای کلیه واحدهای آموزشی طراحی

گردد. 3- حوزهکتابخانه

541 مترمربع ) / 1-3 کتابخانهعمومیشامل( 5

9 متر مربع / - ورودی 5

- سرویس بهداشتی 30 متر مربع

- اتاق برگه دانها 6 متر مربع

- قسمت امانات کتاب 11 متر مربع

- سالن قرائت خانه 272 متر مربع

- مخزن 72 متر مربع

11 متر مربع CD - قسمت امانات فیلم و

 قفسه مجلات و روزنامه 6 متر مربع

 قسمت امانات مجله 11 متر مربع

 سالن مطالعه مجلات و روزنامه 100 متر مربع

 قسمت تکثیر 4 متر مربع

اتاق کارمندان 9 متر مربع

2-3 کتابخانهکودکانشامل( 113 مترمربع )

- قرائت خانه 70 متر مربع

- قفسه های باز 6 متر مربع

- امانت کتاب 7 متر مربع

- مخزن قفسه بسته 30 متر مربع

-4 حوزهتفریحی

1-4 سالنغذاخوریشامل( 175 مترمربع )

- ورودی و سفارش غذا 12 متر مربع

- سرویس بهداشتی 6 متر مربع

- سالن غذاخوری 100 متر مربع

- آشپزخانه 20 متر مربع

 انبار 10 متر مربع

 تسهیلات کارمندان 12 متر مربع

 سرویس و دوش کارمندان 6 متر مربع

 تاسیسات 9 متر مربع

-2-4 فضایبازیکودکان

-3-4 نمازخانهشامل( 128 مترمربع )

 ورودی 6 متر مربع

 وضوخانه 12 متر مربع

 نمازخانه 110 متر مربع

-5 حوزهاداریوخدماتی

-1-5 بخش اداری کل شامل ( 201 مترمربع )

 ورودی و انتظار 27 متر مربع

- سرویس 8 متر مربع

- آبدارخانه 9 متر مربع

- اتاق منشی 17 متر مربع

- اتاق رئیس 15 متر مربع

- اتاق معاون 15 متر مربع

3 متر مربع ×  دفتر اداری 12

- انبار و بایگانی 12 متر مربع

- اتاق جلسات 50 متر مربع

- دبیرخانه و تایپ 12 متر مربع

-6 پارکینگوانتظامات( 1219 مترمربع )

 پارکینگ به ظرفیت 60 خودرو 1155 متر مربع

7 متر مربع / - مدیریت 5

6 متر مربع / - کنترل 5

- انبار 20 متر مربع

- انتظامات 30 متر مربع

آمفی تئاتر

استانداردها:

استانداردهای حداقل که باید در مورد آمفی تئاتر و فضاهای جنبی رعایت گردد مطابق مطالب زیر می باشد:

 سالن نمایش : یک متر مربع در ازای هر نفر

 پله : یک متر عرض در ازای 90 نفر

 کریدور : یک متر عرض در ازای 80 نفر

 عرض کریدورها در محل بازشوها 3 متر

0 متر مربع در ازای یک ششم ظرفیت /85-  فضای انتظار 2

 فاصله پشت تا پشت صندلیها برابر 90 سانتی متر

 فاصله طولی محور صندلیها از یکدیگر برابر 51 سانتی متر

 فاصله اولین ردیف صندلیها با سن حدود 5 متر

 عمق محل نمایش (سن) سه چهارم طول آن می باشد.

 رعایت حداکثر 14 صندلی در یک ردیف

 رعایت فاصله حداقل یک متر برای عرض راهروی وسط

 رعایت راهرو بین هر 7 ردیف صندلی

آکوستیک :

آکوستیک معماری از دو نظر بسیار فشرده و حائز اهمیت است:

1 به علت اینکه نظر و ذهن مردم نسبت به مسائل آکوستیکی غیرقابل پیش بینی است.

2 جنبه های فیزیکی صوتی و طرز محاسبه و عملکرد آن پیچیده است.

ایمنیصحنهوسالن :

در تئاتر بیشترین خطر از جانب آتش سوزی در صفحه و سرایت آن به نقاط دیگر می باشد و این به علت وجود مصالحی مانند چوب و

پارچه در آن است و بهترین راه جلوگیری از خطرات احتمالی محصور نمودن آتش در چهاردیواری صحنه است که در این صورت

بایستی حرارت ، شعله و دود حاصل نیز از طریق دریچه هواکش سقفی اتوماتیک به خارج از صحنه تخلیه گردد.

عواملی در بوجود آوردن ایمنی صحنه موثر واقع می گردند عبارتند از :

1 راههای فرار از صحنه حداقل یک خروجی اضطراری در قسمتی از صحنه می باید پیش بینی شود.

2 قاب صحنه : این قاب بایستی دارای جنبه های ایمنی بوده و در موارد ضروری از سرایت آتش به سالن جلوگیری نماید . این قاب

محافظت می شود. Safety Curtain بوسیله پرده ایمنی

ایمنیدرصحنهباز :

در صورتی که صحنه بصورت قاب نباشد و صحنه باز مورد استفاده قرار بگیرد ، در این صورت ضوابط ایمنی مانند آنچه در سالن رعایت

می گردد خواهد بود.

ایمنیپشتصحنه:

رختکن های جداگانه ، راهروهای ارتباطی ، انبار وسایل فضاهای اداری کارگاهها، زیرزمینهای صحنه و غیره بایستی جدا از یکدیگر و

در مجموع جدا از صحنه طراحی شوند. تمام فضاهای فوق باید بطور مستقیم تهویه و یا به هوای آزاد دسترسی داشته باشند .

ایمنیسالن :

در سالن باید ازمصالحی که در مقابل حرارت و شعله مقاومت ندارد خودداری گردد . وسایل و تجهیزات آتش نشانی در رابطه مستقیم

با مقیاس صحنه و سالن بوده و محل نصب آنها نیز بایستی در جوار مکانهایی باشد که احتمال بروز آتش سوزی می رود . تجهیزات

آتش نشانی در سالن بطور ثابت نصب می گردد . صحنه دارای سیستم آبرسانی ( آب پاش) در بالای صحنه و همچنین لوله های آب

آتش نشانی و کیسه های شن می باشد.

گالری و موزه

محل اصلی موزه را گالریهای مختلف که در کار نمایش می باشند تشکیل می دهند . اتخاذ راه حلهائی انعطاف پذیر در معماری این

بخش امکان تغییر سریع سالن و هماهنگی با آثار و به نمایش گذاشته شده را فراهم می سازد . شکل گیری فضائی متاثر از نوع موزه و

اشیا به نمایش گذاشته شده می باشد . تقسیم فضائی برحسب نوع وسائل می تواند چه از طریق پارتیشنهای سبک و یا به شکل تثبیت

شده از عناصر ثابت انجام گیرد.

سیرکولاسیون یکی از عناصر اصلی در طراحی فضاهای گالریها می باشد و در پیوستگی فضائی و تداوم نمایش و موضوعات در معرض

نمایش باید دقت کافی مبذول داشت یکی از عناصر اصلی گالریها موضوع نور می باشد .

نور طبیعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بطو ر مستمر مورد بحث مقامات موزه قرار دارد و باید گفت که حقیقتاً این امر دارای

اهمیت فوق العاده ای است زمانی این اعتقاد وجود داشت که روشنائی برق یا سهولت انتقال آن و همچنین قابلیت بیشتر ارزش دادن به

نماهای معماری ، نه تنها تناوبی را در استفاده از روشنائی روز ف راهم می آورد . بلکه می تواند جانشینی مناسب برای آن به حساب آید ،

اما تجربه ما را مجبور به شناخت این امر کرد . به ویژه در که هزینه سنگینی باید پرداخت که روشنائی روز علیرغم تنوع و مشکلاتی

که در فصول و مکانهای مختلف بوجود می آورد هن .ز بهترین وسیله روشنائی یک م وزه است بدین ترتیب باید به گونه ای طرح ریزی

شود که از این منبع روشنائی بهترین استفاده را نموده و حتی اگر مجبور به چشم پوشی از بخشهائی از کیفیت ساختمانی باشیم .

روشنائی ممکن است از بالا یا پهلو داده شود . در حالت اول روشنائی قابل استفاده می تواند از سقف سال نهای نمایش بوجود آید . در

حالت دوم می توان پنجره هائی را در یک یا دو دیوار تعبیه کرد که بلندی و پهنای هر پنجره مناسب با نیاز شرایط اتاق خواهد بود.

کلاسهای دروس نظری و هنری و سمینارهای گروهی

در طراحی و محاسبه سطوح موردنیاز اتاقهای سمینار کوچک توجه به نیازها ی فیزیکی و روانی پژوهشگران در موقع کار نظری

ضروری می باشد لذا در تعیین سطوح مورد نیاز پارامترهای چندی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است :

 استفاده از نور طبیعی در اتاقهای سمینار از سمت چپ دانشجویان به صورت غیر مستقیم تامین می گردد.

 تعداد صندلی مناسب در هر ردیف به نحوی است که رفت و آمد به سهولت انجام پذیرد.

 در صورت افزایش جمعیت بیش از 50 نفر دو درب ورودی و خروجی برای آن پیش بینی می گردد.

1 متر در نظر گرفته می شود. /  در صورتیکه عرض هر ردیف کمتر از 7 صندلی داشته باشد عرض کل راهرو ها حدود 80

 فاصله آخری ن ردیف صندلی از دیوار 60 سانتی متر در صورتی که فضا به دو درب مجهز باشد 90 سانتی متر عرض اضافی در انتهای

آن منظور می گردد.

 فاصله دیوار روبرو تا پشت صندلی های ردیف اول 3 متر پیش بینی می گردد.

 به منظور بالا بردن ایمنی اطاقهای سمینار در مقابل آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه پیش بینی یک درب خروجی به فضای

بیرون ضروری می گردد و کلیه دربها به طرف راهروها باز می گردند.

1 متر و / اطاق کارهای هنری در محل شمال و یا شمال غربی بوده و نور خوب و کامل در اصل لازم است . کف درگاه پنجره 1 تا 25

ستون بین پنجره ها نیز باید باری ک باشد . عمق اطاق 6 تا 8 متر بوده و بستگی به شرایط روشنائی دارد و طول اتاق نیز بستگی به تعداد

شاگردان و از تقریباً 10 تا 16 متر متغییر است . نور مصنوعی ( غیر مستقیم ) برای روشنائی عمومی و نور مستقیم ( نورافکنی ) برای

نمایش سایه ها و تخته سیاه لازم است . اطاق کاردستی بهتر است در طبقه همکف و یا زیر همکف ولی دارای نور کامل روز باشد.

کتابخانه ها

کاربرها کتابخانه ها در یک جامعه متنوع است . مثلاً کتابخانه های دانشگاهی، برای اهداف آموزشی و تحقیقی، آثار علمی را جمع آوری

و ذخیره می کنند و معمولاً استفاده از آنها برای ع موم آزاد است . کتابخانه های عمومی، امکان انتخاب وسیع آثار علمی عمومی تر و

دیگر وسایل اطلاع رسانی و نیز تا حد امکان استفاده از کتابهای روی قفسه های باز را برای افراد فراهم می کنند . غالباً در شهرهای

بزرک، کتابخانه های عمومی و دانشگاهی در یک کتابخانه ی منحصر ب ه فرد در هم ادغام می شوند مثلاً کتابخانه های ملی، احتمالاً

مجموعه ای از اسناد ادبی و تاریخی یک کشور و یا منطقه (نسخه های امانی ) را در خود جای می دهند و استفاده از آنها برای عمومی

آزاد است . این در حالی است که افراد خاص و اندکی، به کتابخانه های تخصصی حاوی مج موعه نوشته ها و اطلاعات درباره ی

موضوعات تخصصی محدود دسترسی دارند.

در کتابخانه های دانشگاهی، اتاقی برای کتب مرجع فراهم می شوند . همچنین امکان دارد، در تالارهای مطالعه، پیشخوانهایی برای

امانت گرفتن از قفسه های بسته و یا دسترسی آزاد به قفسه های باز مجلات، کتب و منابع آموزشی که جداگانه ارائه می شوند وجود

داشته باشد . بجز کتابها و مجلات، تقریباً همه نوع ابراز اطلاع رسانی گرد آوری شده، برای استفاده در دسترس قرار می گیرند . تعداد

مکانهای مطالعه به تعداد دانشجویان هر رشته بستگی دارد. اطلاعات بر حسب موضوع و با نظم خاصی مرتب می شوند. خدمات ارائه

شده شامل امانت گرفتن و استفاده از کتاب در داخل کتابخانه فتوکپی مطالعه و چاپ میکروفرمها (میکروفیلم و میکروفیش ) است.

امکان پذیر می باشد. CD – ROM همچنین، انجام تحقیقات علمی و عملی با استفاده از پایگاه داده های ذخیره ای بر روی

قفسه ی کتابخانه های دانشگاهی، در دو ردیف یک یا دو طرفه سازماندهی می شود . سیستم یک طرفه به صورت مرکزی اداره می

گردد (آماده کردن کتاب و ارائه خدمات ) و معمولاً قفسه های مربوط به یک موضوع یا رشته ی جداگانه ی بسیار کمی دارد . سیستم دو

طرفه، شامل یک کتابخانه ی مرکزی با تعداد زیادی کتابخانه های دانشکده ای ، موضوعی و آموزشگاهی است.

در تالارهای مطالعه، ردیف کتابها در قفسه های باز یا مخازنی در دست (با قفسه هایی به فاصله ی مشابه مخازن بسته ) به علاوه ی

مخازن بسته با دسترسی محدود قرار دارد . چنین ترتیبی به اشکا ل مختلف، تقریباً در تمام کتابخانه های دانشگاهی مشاهده می شود .

شیوه ی امانت گرفتن و استفاده از کتب مرجع (دسترسی به قفسه های باز و بسته ) به نوع سازماندهی کتابها بستگی دارد یعنی اهداف

کتابخانه ها و شکل ساختمانها اغلب نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند . تعداد قفسه های کتاب به نوع سازماندهی، قابلیت

دسترس بودن برای مراجعین، نوع قفسه بندی (ثابت یا متحرک ) روش مرتب کردن موضوعات در دسترس و شیوه ی کار گذاری آن،

جدا بودن قطعات مختلف و نیز شبکه ساختاری ساختمان بستگی دارد.

350 و 400 میلی متر و قفسه های 2 سمتی ، 300 ، 250 ، سقف و دیوار کتابخانه باید آکوستیک باشد . عمق قفسه های کتاب 200

850- 400 تا 700 میلی متر است معمولا 20 تا 30 جلد در هر متر طبقه ظرفیت آن می باشد . معمولاً پهنای گذرگاه بین طبقات 720

میلی متر است.

روشنائی مستقیم آفتاب مناسب نیست و درجه حرارت در قسمت ان بار 15 درجه سانتی گراد است تهویه باید مصنوعی و با پنجره های

بسته ( که مانع ورود گرد و خاک باشند ) ارجح است.

مناطق تالار مطالعه، به همراه فضایی برای کار و خواندن کتاب باید به راحتی در دسترس باشد و در نتیجه، تا حد امکان سطح کمتری

را اشغال نماید. این شرایط در جابجایی کتاب هم (موثر است). در کتابخانه ها، باید سیستم تابلوهای علایم واضح با حالت خوانا وجود

داشته باشد تا قفسه های کتاب، و محل ارائه خدمات را نشان دهد . از بکار گیری کتابهای افست باید جلوگیری شود . برای افراد

معمولی، دسترسی به محلهای استفاده از کتاب و تالار مطالعه در طبقات مختلف باید از طریق پلکانی صوت گیرد اما برای معلولین، و

1 و پهنای فضای باز بین / جابجایی کتاب برای این دسته از افراد باید از آسانسور استفاده کرد . پهنای مسیرهای چرخش باید بیشتر از 2

1 متر (یا براساس مقررات محل ) باشد. باید حتی الامکان از تداخل و تقاطع مسیرهای مراجعین یا مسئولین / 1 تا 4 / قفسه ها حداقل 3

کتابخانه و جابجایی کتابها جلوگیری گردد . دسترسی به تالارهای مطالعه می تواند از طریق درهای کنترل شده ی مجهز به تجهیزات

ایمنی و در صورت امکان، نهاد یک ورودی و خروجی می باشد. به خاطر دلایل عملی، درهای کنترلی باید نزدیک میز امانت /

قسمت مرکزی اطلاعات کتابخانه واقع شوند.

تامین فضای کاری در کتابخانه های دانشگاهی به تعداد دانشجویان و توزیع افراد در هر رشته بستگی دارد، مکانهای خاصی هم برای

افراد معلول (استفاده کنندگان از صندلی پرخدار، و کسانی که از ناحیه چشم آسیب دیده اند ) و برای فعالیتهای خاص (مطالعه ی

وجود دارد، ( به راهنماییهای ... ،CD-ROM میکروفیلم و تجهیزات گسترش یافته ، کامپیوترهای شخصی و پایانه ها، بکار بردن

مربوط توجه نمایید) همچنین مکانهایی هم برای مطالعات فردی (اتاقکها، کیوسکها، اتاقهای کار انفرادی) مورد نیاز است، محلهای کار

2 و برای کامپیوتر شخصی با / باید ترجیحاً در قسمتهای روشن ساخته شوند، فضای مورد نیاز برای یک محل ساده ی مطالعه / کار 5

4 می باشد. / محل کار شخصی مقدار 0

حفظ امنیت در بخشهای مربوط به استفاده کنندگان کتابخانه بسیار ضروری است. اقدامات احتیاطی در برابر خطر حریق باید مطابق با

آیین نامه ها و مقررات ساختمانهای دولتی و محلی باشد . نصب سیستم امنیتی در کتابخانه از سرقت جلوگیری کرده و زمانی که زنگ

خطر به صدا در می آید، خروجیهای اضطراری توسط قف لهای امنیتی برقی و اتوماتیک بدون نظارت انسان بسته می شوند . استفاده از

درهای اضطراری ایمن خودکار به همراه آژیرخای صوتی تصوریری زیاد موثر نیست.

به دلیل بار گذاری زیاد طبقات و وضعیت دمایی ثابت و بهتر، قسمت بایگانی ترجیحاً در زیر زمین قرار می گیرد.

به خاطر ن یاز فوق العاده به کنترل وضعیت دمایی، حمل و نقل و امور کارکنان، و انعطاف پذیری، /تغییر پذیری محدود، چیدن کتابها بر

روی هم مثل یک برج، مناسب نیست . بهترین روش، تعیین مکانهای مرتبط و تا حد امکان بزرگ و بدون اختلاف سطح است . تقسیم

بندی میان مخازن ثابت و سیستمهای فشرده ی ) متحرک، به شبکه ی ساختاری ستونها بستگی دارد.

نگهداری مجموعه ها و مواد خاص (مثل اسلاید های عکاسی ، فیلم و وسایل صوتی و ابزار اطلاع رسانی به علاوه کارتها، نقشه ها و

آثار گرافیکی ) نیاز به دمای ویژه درونی دارند. محطی داخلی باید با تمام بخشهای کتابخانه تناسب داشته باشد یعنی در سرتاسر

کتابخانه مساوی و یکسان نباشد . در قسمتهای اداری هم نباید دفتری با پلان باز وجود داشته باشد،با این وجود کنترل کامل مخازن در

محیط ضروری است زیرا ساختار ساختمان نمی تواند به تنهایی شرایط مناسبی را فراهم نماید.

کتابها باید ب ه صورت افقی بر روی چرخهای دستی یا روی تسمه نقاله جابجا شوند (در این حالت باید مراقب آستانه ها بود . در تغییرات

0 با آسانسورهای تخت استفاده کرد .) برای حمل و نقل کتابها به / حاصله بر روی سطح باید از پله ای شیب دار کمتر با مساوی 06

صورت عمودی باید آنها را در آسا نسور یا تسمه نقاله (مسیر و سطح شیبدار مایل باید به دقت طراحی شود، در این حالت هزینه های

نگهداری بسیار کمتر می باشند .) توسط یک سیستم حمل و نقل کانتینری (قابل برنامه ریزی از لحاظ مکانیکی، ترکیبی از کشش های

افقی و آسانسورهای پله برقی قائم ) یا از طریق سیستم حم ل و نقل کانتینری اتوماتیک (مسیرها به دلخواه، به صورت افقی یا عمودی،

کاملاً اتوماتیک، و تحت کنترل کامپیوتر انتخاب می شوند . در این حالت بهره برداری با هزینه های بالا و بدون صرف هزینه های

جاری بالا می باشد ) جابجا نمود . امکانات داخل بخش کنترل شده باید شامل قسم تهای زیر باشد اطلاعات تالار مطالعه کتابنامه، پایانه

های قابل استفاده ی کاتولوگ، ثبت نام و برگرداندن کتابهایی که فقط داخل تالار مطالعه می توان از آنها استفاده کرد، وسایل وامکانات

فتوکپی (در اتاقهای جداگانه) قفسه های باز به روی عموم، محلهای کار و در صورت لزوم منابع و مخزنهای باز به روی دیگران.

امکانات خارج از قسمت تحت نظارت باید شامل بخشهای زیر باشد : رخت کن با قفسه های کیف دستی و کت، توالت، سک غذا

خوری، یک بخش مطالعه ی روزنامه (مطبوعات)، اتاقی برای نمایشگاه ، اتاقهای سخنرانی و کنفرانس (تا حد امکان برای استفاد ه در

خارج از ساعات کار کتابخانه) بخش اطلاعات (سوالات اصلی و مهم)، فهرست های برگه ای و میکرومنشی،

ترمینالهای قابل استفاده ی کاتولوگ، یک قسمت برای باز گرداندن کتاب و بخشی برای جمع آوری کتابهای سفارشی / رزرو شده.

کتابخانه های عمومی، آثار علمی عمومی و دیگر اب زار اطلاع رسانی را عرضه می کنند که به طور مستقیم در قفسه های باز در

دسترس هستند . وجود مجموعه های منظم و جستجوی موضوعی کتب به صورت چاپی و سایر امکانات، محدود به کتابخانه های

عمومی بزرگتر می باشند . کتابخانه های عمومی هیچگونه وظایف آکادمیک یا اهداف بایگانی هم در آنها وجود ندارد . چنین کتابخانه

هایی به راحتی در دسترس عموم بوده و توسط کودکان، نوجوانان و بزرگسالان استفاده می شوند . سطح علمی و . انتخاب کتابها و ارائه

خدمات در کتابخانه های عمومی مطابق با نیازهای مراجعین است . کتابخانه به عنوان یک مرکز برقراری ارتباط بر ای تمام گروههای

جامعه بوده و علاوه بر استفاده از روشهای نسبی فراهم کردن کتاب ، می تواند دارای بخشهای مطالعه ی مروری، بخش پرسشها و

پیشنهادات شهروندان، یک غذاخوری امکانات گوش دادن به موسیقی، اتاقهای تفریحی و جلسات، و صندلیهای مطالعه برای گروهها و

افراد دیگر باشد.

امکانات دیگر از قبیل وجود کتابخانه ی موسیقی، کتابخانه برای امانت دادن آثار هنری و سرویش متحرک برای امانت دادن، هم لازم

می باشد . علاوه بر کتاب و روزنامه، ارائه ماهنامه ها و هفته نامه ها، بروشورها، بازی یا وسایل اطلاع رسانی جدید (ویدئو- نرم افراز

کامپیوتر شخصی) برای استفاده در کتابخانه یا امانت گرفتن وجود دارد.

طراحی اتاق باید به گونه ای باشد که کودکان، بزرگسالان و جوانان را به خور جلب کند تا وقت خود را در فضاهای مجزا با پلان باز که

مطالعات در آنجا انجام می شود بگذراند . مساحت زیر بنا به میزان اندازه م جموعه بستگی دارد . برای هر 10000 واحد ابزار اطلاع

رسانی باید زمینی به مساحت 300 متر مربع و قابل استفاده در مجموع در نظر گرفت . هدف از این کار فراهم کردن حداقل ابزار اطلاع

رسانی به ازاء هر فرد می باشد . معمولاً در طراحی کتابخانه ، باید به استفاده از بخشهای عمو می و باز قابل توسعه و چند منظوره به

شکل مربع که به صورت افقی سازماندهی شده اند و دارای ورودی جذاب و زیبایی هستند توجه کرد . مکانهای مورد استفاده برای

1 متر ) و محلهای مخصوص کودکان 4 قفسه با ارتفاع دسترس ی حدود / بزرگسالان می تواند دارای 5 یا 6 قفسه (حداکثر دسترسی، 80

1/2 متر باشد . طول راهروهای قفسه ها نباید بیش از 3 متر بوده و باید محلهایی برای نمایش و قرار دادن کتابها داشته باشند . جابجایی

920 صورت گیرد . آسانسور حمل وسایل باید در * 990* کتابها باید با چرخهای دستی مخصوص به طول * عرض * ارتفاع: 500

قسمت ورودی ارائه خدمات بوده و کتابخانه های بزرگتر باید دارای وسایلی برای حمل کتابها باشند.

زمینهای بازی کودکان

هدف از احد اث چنین مجموع ه هائی پرورش توانایی های بدنی کودکان و کمک به رشد و حفظ سلامت و شادابی آنهاست . آنچه که

باید در طرح بهره برداری ازاین مجموعه دقیقا مد نظر د اشت، تناسب نوع بازی و وسیله آن با موقعیت و سن کودک است . به دلیل

محدودیت جا در شهرهای بزرگ امکان تحرک برای کودکان ساکن آپارتمانها کم است . لذا در این قبیل فضاها سعی می شود تا

کودک بیشتر با طبیعت (باغ و پارک ) مرتبط بوده، از هوای آزاد و محیط وسیع در حین بازی و ورزش استفاده کند. البته وجود سالنی

جهت استفاده در شرایط نامساعد جوی بسیار مطلوب است . زمینهای بازی که در مقیاس محلات مسکونی طرح می شوند باید ایمن و

حتی الامکان دارای وسایل بازی ساده و بی خطر باشند تا کودکان بتوانند بدون کمک مربی به نحو صحیح از آنها استفا ده کنند .

محیط مناسب ورزش کودکان باید حتی المقدور متنوع و رنگارنگ و شادی آور باشد تا کودک از انجام حرکات ورزشی لذت برده آنرا

پیگیری کند.

شرایط محل های بازی باید آفتابگیر بودهه و از ترافیک و آلودگی ایمن باشد و از سطح آبهای زیرزمینی بالا نباشد.

فضاهای اداری

ساختمان یک اداره بزرگ شامل مکانهای مختلف و متعددی است نظیر:

1 - بخش های اداری دفاتر مجزا برای یک تا سه نفر به همراه کارگاههایی برای کار آموزان و دفاتر گروهی برای حداکثر 20 نفر،

بعضی ادارات کارگاههای مجزا را با بخش های گروهی یکی می کنند . در اداره ای با پلا ن باز به جز یک بخش منشی گری مجزا،

بقیه مکانها برای کار فردی و گروهی چند منظوره اختصاص می یابد.

2 - قسمت های انبار اسناد برای نگهداری پرونده ها، طرح ها، میکروفیلم و وسایل الکترونیکی، لوازم بایگانی و ثبت ، ثبت اسناد

باز سازی و خرد کردن.

3 - بخش های خدمات اصلی اداری، دارای تجهیزات نوشتاری، تکثیر ، چاپ، فتوکپی و کامپیوترهای شخصی

4 - قسمت پست خانه، نامه ها و محموله های پستی، کنترل ورود و خروج اجناس

5 - بخش نمایش گروهی شامل اتاقهای گردهمایی با دیوارهای متحرک و بخش های نمایشگاه، تالار های کنفرانس و

گردهمایی .

6 - امکانات اجتماعی شامل رختکن، آشپزخانه، توالت برای هر طبقه یا بخش، بخش استراحت کارکنان، محل خوردن و آشامیدن،

امکانات ورزشی، سالن غذا خوری با آشپزخانه.

7 - مکانهای اضافی و ضمیمه، احتمالاً برای تعلیم در زمینه استفاده از وسایل سمعی و بصری

8 - امکان نیاز به وجود یک قسمت برای ورود اتومبیل ، جای پارک (به صورت زیر زمین) و بخش های تحویل.

9 - فضاهای گروهی شامل راهروها پلکانآسانسورهاورودی های خروجی و اضطراری به صورت داخلی و خارجی.

10 - خدمات اصلی شامل وجود مسائل خدمات فنی ، تهویه مطبوع، دستگاه تهویه، سیستم حر ارتی ، برق، سیستم آرمانی ،

پردازش اطلاعات، مرکز کامپیوتری، مخابرات و نظافت و مراقبت سطح زیر بنای لازم در ادارات را تقریباً از 2 تا 3متر مربع به

حدود 15 تا 18 متر مربع 8 افزایش می دهند.

روندکار:

تاثیرات تکنولوژی اطلاعات کامپیوتری کردن سیستم اداری پیشرفت د ر زمینه ی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به تغییر شرایط کاری

در اداره ها کمک شایانی کرده است. تاثیر کامپیوتری کردن سیستم اداری بر کارگاهها و نقشه ها، نیازهایی را دفع کرده که

ساختمانهای اداری موجود دیگر نمی توانند آنها را برآورده نمایند. طراحی مناسب ، موانع روند کار را به حداقل می رساند.

شرایطقرارگیریفضاهایاداری:

ساخت ساختمان اداری جدید به موقعیت محلی آن بستگی دارد . ساختمان باید تا حد امکان در محلی ساخته شود که از روشنایی مفید

روز بهره برده و از تابش شدید نور و گرمای خورشید دور باشد . در ایالات متحده، 90 % از ساختمانهای اداری در جهت شرق و غرب

ساخته شده اند زیرا نفوذ نور خورشید در صیح و بعدازظهر ناخوشایند است . استفاده از سایه بان برای ممانعت از نور خورشید از سمت

جنوب آسان می باشد. با این وجود اگر جهت اولیه، شمالی جنوبی باشد نور خورشید به همه ی اتاقها می رسد.

سیستمها:

ساخت یک ردیف اتاق معمولاً مقرون به صرفه نبوده و تنها برای بخشهای انتهایی اداره که نور خورشید یک معضل است قابل قبول

می باشد. طراحی اتاقهای سه ردیفه و منظم مخصوص ساختمانهای اداری و مرتفع است.

در ساختمانهایی که بدون راهرو ساخته می شوند . همه ی اتاقها (با نور طبیعی و مصنوعی ) در اطراف یک هسته ارتباطی شامل

آسانسور ها پلکان کانالهای تهویه و ... جمع می شوند. ولی در ساختمانهای دیگر بخشهای خدماتی در حاشیه قرار می گیرند.

می توان از نور خورشید تا فاصله 7 متری از پنجره استفاده کرد . با استفاده از سیستم های جد ید تکنولوژی روشنایی روز که مسیر نور را

هدایت کرده و تغییر می دهند. ( منشور ها و باز تابنده ها) می توان از روشنایی روز حداکثر استفاده و بهره برداری کرد.

شناختانواعادارات (اصولکلی):

ساختمانهای اداری بزرگ معمولاً بناهای چند طبقه با دیوارهای متحرک داخلی هستند.

مراکز تاسیساتی مثل لوله کشی پلکانآسانسورها و غیره معمولاً در حداکثر مراجل تعیین شده از طرف مقررات ساختمان سازی

قرار می گیرند . برای صرف حداکثر زمان و تداوم کار در محیط های اداری، می توان هسته های تاسیساتی را در جلوی ساختمان در

یک طرف از داخل ساختمان، در گوشه های داخلی در انتهای یک گذر گاه ، پایین راهروها نزدیک منبع نور قرار دارند.

یک ردیف ستون ساده مرکزی باغث ایجاد راهرو در یک سمت یا سمت دیگر می شود . ساخت یک ردیف دو تایی از ستون، دفاتری با

ارتفاع یکسان را ایجاد می کنند . در چنین شرایطی راهروها باید مستقیماً توسط پنجرعه های مرتفع و یا از طریق درهای شیشه ای

داخل دیوار روشن شوند . می توان راهروها را از طریق نور گیرهای سقفی در ساختمانهای پهلو دار و ساختمانهای کوتاه، ساختمانهای

شکل به صورت مقرون به صرفه با روشنایی روز روشن کرد. U شکل و T زاویه دار، ساختمانهای

مبلمانفضاهایاداری:

تناسب لوازم اداری با دفاتر، تحت تاثیر عواملی چون قابلیت تطبیق ، تنظیم، دوام، سازگاری، فضای نگهداری، بهره وری، زیبایی و

چگونگی سیم کشی می باشد.

فضای مورد نیاز برای کارمندان در حالت نشسته یا ایستاده ، مبنایی برای محاسبه ی حداقل فاتصل ه بین میزها و میز تحریرها است

(حداقل فاصله مطلوب 10 متر) صندلیها باید قابل تنظیم چرخدار و مبله و مجهز به پشتی تکیه دادن باشند. دفاتر بایگانی ، آرشیو و

کارتهای اطلاعات مربوط به دانشگاهها و ... را می توان در کمدهای بدون پهلو که معمولاً از جنس استیل و در ابع اد استاندارد ساخته

می شوند قرار داد.

پارکینگ

در پارکینگ خودرو همیشگی ، خط و ورودی ها باید بطور وضوح با نوار ایمنی برای پیاده رو ها علامت گذاری شده باشد.

فضای مورد نیاز برای هر خودرو ، با خط های عبور ولی بدون گذرگاه اصلی و خروجی : پارک 90 درجه تقریباً 20 م تر مربع ، پارک

45 درجه تقریباً 23 متر مربع معمولاً برای آسانی پارک ارجحتر است . فضاهای پارکینگ گاراژی باید دارای مجموع طول بیش از 5 متر

3 متر عرض داشته باشند. / 2 متر باشند ولی فضاهای پارکینگ خاص معلولین باید بیش از 5 / و عرض 30

دایره دور زدن برای خودرهای مجاز در مقرارت ترافیکی جاده ای دایره ای خارجی به شعاع 10 متر و برای بزرگترین خودروها 12 متر

است.__


 
comment نظرات ()
 
 
 ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------